Marathon de Rhodes, J-1 !

La veille d’un marathon… pas grand chose à faire, sinon patienter… Je récupère mon dossard tout à l’heure (ce sera le 4040), l’entraînement traditionnel du samedi matin est annulé, place au repos et à la préparation mentale.

Παραμονή του μαραθώνιου… δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να κάνεις, εκτός από υπομονή… Θα παραλάβω το νούμερό μου σε λίγο (το 4040), η συνηθισμένη σαββατιάτικη προπόνηση αναβλήθηκε για να δώσει την θέση της στην ξεκούραση και την ψυχολογική προετοιμασία.

L’occasion de me remémorer mes deux autres marathons, ceux courus sans objectif de temps particuliers.

Είναι η ευκαιρία να ξαναθυμηθώ δυο από τους άλλους μαραθώνιους μου, αυτούς που έτρεξα χωρίς ιδιαίτερους στόχους για χρόνο.

Le premier, c’est Paris 2015 : je m’y étais inscrit dès 2014, avec la ferme intention de casser enfin la barre des 4h, sur un parcours plus facile que celui d’Athènes. 6 mois avant la course, changement de programme, je décide de me lancer sur les grandes distances, et je choisis la course Euchidios, 107 km entre Plataiès et Delphes… le marathon de Paris est placé un mois avant, je décide donc de le courir comme une grande sortie longue, en préparation de l’ultra. Bah ! Les aléas de la vie ont fait que je me suis présenté sur la ligne de départ à Paris dans de toutes autres dispositions : une blessure était passée par là, début janvier, et j’avais dû stopper net l’entraînement, pendant plus d’un mois !

Ο πρώτος, στο Παρίσι το 2015 : είχα γραφτεί ήδη από το 2014, με τον αυστηρό σκοπό να σπάσω επιτέλους το φράγμα των τεσσάρων ωρών, σε μια διαδρομή πιο εύκολη από αυτήν της Αθήνας. 6 μήνες πριν τον αγώνα, αλλαγή προγράμματος, αποφασίζω να δοκιμάσω τις υπεραποστάσεις και επιλέγω τον Ευχίδειο Άθλο, 107 χιλιόμετρα ανάμεσα σε Πλαταιές και Δελφούς… Ο μαραθώνιος του Παρισιού λαμβάνει χώρα ένα μήνα πριν, οπότε αποφασίζω να τον τρέξω σαν ένα long run, ως προετοιμασία του Ευχίδειου. Μπα! Οι συγκυρίες της ζωής ήρθαν έτσι ώστε να παραταχθώ στην αφετηρία στο Παρίσι σε εντελώς άλλες συνθήκες : ένας τραυματισμός είχε κάνει την εμφάνισή του αναγκάζοντάς με να σταματήσω τελείως τις προπονήσεις για πάνω από ένα μήνα!

Avec seulement trois semaines de préparation, je sais qu’aucun objectif chronométrique n’est raisonnable, je choisis donc de courir ce marathon pour le plaisir, ce sera le test ultime pour décider si je m’inscris finalement sur l’Euchidios. C’est sans surprise mon marathon le plus lent (4h37) mais le contrat est parfaitement réussi : du plaisir du début à la fin, l’impression de profiter pleinement de ce marathon, de son ambiance et de son superbe parcours, en découvrant Paris autrement. Ma dream team est là, et grâce au tracé du marathon, je la retrouve à trois endroits différents, au départ, au km29 et à l’arrivée… instants magiques !

Με μόλις τρεις εβδομάδες προετοιμασίας, ξέρω ότι κανένας χρονομετρικός στόχος δεν είναι λογικός, αποφασίζω λοιπόν να τρέξω αυτόν τον μαραθώνιο μόνο για την ευχαρίστηση, θα είναι το τελικό τεςτ για να αποφασίσω αν τελικά γραφτώ στον Ευχίδειο. Χωρίς εκπλήξεις, είναι ο πιο αργός μου μαραθώνιος (4h37) αλλά το συμβόλαιο είναι άκρως επιτυχημένο : απόλαυση από την αρχή μέχρι το τέλος, η αίσθηση ότι πραγματικά τον χάρηκα αυτόν τον μαραθώνιο και την υπέροχη διαδρομή του, ανακαλύπτοντας το Παρίσι αλλιώς. Η dream team μου είναι εκεί, και χάρη στο σχεδιασμό του αγώνα, τη συναντώ σε τρια διαφορετικά σημεία, στην εκκίνηση, στο 29ο χιλιόμετρο, και στον τερματισμό… μαγικές στιγμές!

Ma 7ème expérience sur cette distance de 42km se trouve à l’extrême opposé du marathon de Paris : au printemps 2014, ne pouvant pas me déplacer en dehors de Rhodes, je décide de courir un marathon OFF, c’est-à-dire tout seul dans mon coin. Le parcours, une boucle de 14km autour de mon village, 60% chemin – 40% route. Pas vraiment facile, avec un joli dénivelé pour corser le tout, 560m au total. Deux points de ravitaillement sur chaque boucle, au départ et au passage devant chez moi, avec en bonus ma dream team aux petits soins à chaque passage. Les conditions sont idéales pour courir, et cette grosse sortie en solitaire est vraiment l’un de mes souvenirs les plus intenses dans ce sport. Le chrono final, 4h17, finalement assez proche de mes temps athéniens de 2012 et 2013, n’est pas essentiel. Nul doute que ce marathon solo m’aura appris énormément sur moi-même, et sur les qualités qu’il faut développer pour s’élancer sur les courses de longues distances… Patience, persévérance, humilité…

Η έβδομη εμπειρία μου σ’ αυτήν την απόσταση των 42χλμ τοποθετείται στον αντίπολα του μαραθώνιου του Παρισιού : την άνοιξη του 2014, μην έχοντας την δυνατότητα να ταξιδέψω εκτός Ρόδου, αποφασίζω να τρέξω ένα μαραθώνιο εκτός, δηλαδή μόνος μου στην γωνίτσα μου. Η διαδρομή, ένας κύκλος 14χλμ γύρω από το χωριό μου, 60% χωματόδρομος – 40% άσφαλτος. Όχι πολύ έυκολος, με επιπλέον δυσκολία μια θετική υψομετρική διαφορά 560μ. Δυο σημεία ανεφοδιασμού σε κάθε κύκλο, στην αφετηρία και στο πέρασμα μπροστά από το σπίτι μου, με μπόνους την φροντίδα της dream team μου σε κάθε πέρασμα. Οι συνθήκες είναι ιδανικές για τρέξιμο, και αυτό το μοναχικό long run είναι μια από τις πιο έντονες αναμνήσεις μου σ’ αυτό το άθλημα. Ο τελικός χρόνος, 4h17, εν τέλει αρκετά κοντά στους χρόνους μου της Αθήνας το 2012 και 2013, δεν είναι το πιο σημαντικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός ο μοναχικός μαραθώνιος μου δίδαξε πάρα πολλά για τον εαυτό μου, και για τα προσόντα που πρέπει να καλλιεργήσει κανείς για να δοκιμαστεί στις υπεραποστάσεις… Υπομονή, επιμονή, ταπεινότητα…

A méditer jusqu’à demain, sans modération !!!

Υλικό για περισυλλογή μέχρι αύριο, χωρίς περιορισμό!!!

arrivee

2 réflexions sur “Marathon de Rhodes, J-1 !

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s